Transgraniczny przewóz odpadow niebezpiecznych

Działalność człowieka na ziemi generuje ogromną ilość odpadów i zanieczyszczeń. Obserwując tempo ich przyrastania zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego iż przestajemy nad tym procesem panować i go kontrolować. Dlatego właśnie włodarze większości państw skupili się na rozwiązaniu tego problemu zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Dało to początek podpisaniu wielu umów, zobowiązań i konwencji, których efektem jest wspieranie się wzajemne w utylizacji i przetwarzaniu śmieci i odpadów niebezpiecznych.

Dokumentacja potrzebna do transportu odpadów przez granicę

niezbędne pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychW tym właśnie celu została podpisana Konwencja Bazylejska oraz szereg innych ustaw i porozumień dotyczących międzynarodowego transportu odpadów niebezpiecznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że nie każde państwo jest przygotowane do bezpiecznej utylizacji pewnych produktów. Dlatego aby ratować otaczającą nas przyrodę poszczególne państwa postanowiły się w tym wspierać. W związku z tym powstała w dniu 29.06.2007r. ustawa o międzynarodowym transporcie odpadów. Określa ona szczegółowo warunki jakie muszą być spełnione, rodzaj dokumentów oraz niezbędne pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Przepis ten wskazuje wymogi dotyczące pojazdów, sposobów ich oznakowania oraz tonażu. Również osoba kierująca pojazdem powinna posiadać niezbędne zezwolenia oraz stosowne przygotowanie do tego. Kompletna dokumentacja musi zawierać kartę przekazu odpadów, kartę ich sprzedaży, ich charakteryzację, dane zlecającego oraz dane odbiorcy i miejsce składowania oraz trasę jaką będzie się poruszał transport ze wskazaniem miejsc przekraczania granicy. Wspomniana ustawa określa również warunki prowadzenia odzysku śmieci, oraz sposoby ich zagospodarowania. Należy również dodać, że przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odbioru  w chwili wystąpienia koniecznych do tego, lub nieprzewidzianych sytuacji. Transport odpadów niebezpiecznych możliwy jest tylko miedzy państwami, które podpisały Konwencję Bazylejską.

Transport odpadów polega na przewożeniu ich z miejsca zebrania do miejsca przetwarzania. Często odbywa się na dużych odległościach dlatego wszystko musi odbywać się w sposób bezpieczny zarówno dla człowieka jak i dla otaczającego go środowiska.  Konieczne zezwolenia wydaje starosta i są one ważne przez okres dziesięciu lat. Transport może odbywać drogą samochodową, kolejową lub morską. Każdy środek transportu musi spełniać warunki zawarte w przepisach o transporcie odpadów niebezpiecznych.