Nowoczesna utylizacja azbestu

Azbest (inaczej eternit) najczęściej spotkamy na dachach starych domów jednorodzinnych. Zawierają go cementowo – włóknowe płyty faliste i płytki kryjące dach. Azbest może być groźny dla zdrowia i najlepiej nie przebywać w jego pobliżu. Usuwanie azbestu jest czynnością skomplikowaną i należy się do tego dobrze przygotować. Procedury związane z usuwaniem, pakowaniem, transportem i składowaniem odpadów reguluje ustawa o odpadach i szereg rozporządzeń. 

Czym jest azbest?

utylizacja azbestu z dachuZe względu na zawartość azbestu, stosowany środek wiążący oraz gęstość objętościową, materiały zawierające azbest dzieli się na dwie kategorie. Miękkie, o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m³ (słabo spoiste), zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniu i emitują dużą ilość włókien azbestu do otoczenia. Twarde, o gęstości większej niż 1000 kg/m³, zawierające poniżej 20% azbestu, w których włókna azbestowe są mocno związane z matrycą. Te wyroby są odporniejsze na niszczenie. Po ich mechanicznym uszkodzeniu istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia. Specjalistyczne właściwości azbestu to: niepalność, wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczna sprawiły, że znalazł swoje zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych. Największa ilość tego surowca trafia do przemysłu budowlanego. Niestety, badania potwierdziły rakotwórcze właściwości azbestu. Włókna przedostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Utylizacja azbestu z dachu to obowiązek leżący po naszej stronie. Jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi lub nią zarządzamy, mamy obowiązek zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (starosty lub wojewody).  Ponadto, jesteśmy zobowiązani do wykonania inwentaryzacji takich wyrobów poprzez sporządzenie z natury rodzaju rodzaju, ilości i miejsca wykorzystania. Dokonujemy tego za pomocą specjalnego formularza, który jest dostępny w urzędzie gminy lub na stronie internetowej. 

Prace związane z usuwaniem azbestu mogą przeprowadzać jedynie firmy, które mają odpowiednie zaplecze techniczne do ich prowadzenia oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w tym zakresie. Wykaz takich firm powinien znajdować się w każdym urzędzie gminy lub starostwie powiatowym. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego.