Maszyna do statycznych prób wytrzymałości materiałów

 

Wytrzymałość na rozciąganie to naprężenie odpowiadające największej sile rozciągającej uzyskanej w czasie statycznej próby rozciągania, odniesionej do pierwotnego pola przekroju poprzecznego tej próbki. Zrywarka jest maszyną służącą do badania wytrzymałości materiałów na rozciąganie. Zrywarka pozwala na rejestrowanie zależności pomiędzy przyrostem długości rozciąganej próbki a wytworzoną siłą. Zrywarki mogą służyć do badania statycznej wytrzymałości na zrywanie, a także do badania wytrzymałości dynamicznej, związanej z krótkotrwałymi udarami działającymi na rozciągany element. Testy dynamiczne na zrywarce są podstawową metodą badania i certyfikacji lin dynamicznych używanych we wspinaczce.

Badanie wytrzymałościowe zrywanych prętów

zrywarkaW wytrzymałości materiałów zdefiniowane są dwa podstawowe przypadki rozciągania osiowego. Rozciąganie czyste pręta, w którym do ścianek poprzecznych jednorodnego i izotropowego pręta pryzmatycznego przyłożone jest obciążenie o stałej gęstości, o zwrocie zgodnym z wektorem normalnym powierzchni ścianki poprzecznej (prostopadłym do ścianki, skierowanym na zewnątrz). Dla tego przypadku wytrzymałościowego znane jest rzeczywiste rozwiązanie zagadnienia brzegowego liniowej teorii sprężystości. Drugim przypadkiem jest rozciąganie proste pręta, które różni się od rozciągania czystego tym, że obciążenie zastępujemy dwójką przeciwnie skierowanych, równych co do wartości i współliniowych sił skupionych, działających w osi tego pręta. Podstawowymi własnościami mechanicznymi każdego materiału są wytrzymałość, podatność sprężysta i plastyczna oraz trwałość. Podstawową maszyną do statycznych prób wytrzymałościowych jest uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, czyli zrywarka, na której można przeprowadzać badania procesów pełzania, relaksacji naprężeń, histerezy, zmęczenia materiału i inne. Próby te mogą obejmować metale, materiały ceramiczne i budowlane, tworzywa sztuczne, kompozyty, papier, gumę, drut, tkaniny i pojedyncze włókna. Duża dokładność oraz bogate wyposażenie nowoczesnych maszyn wytrzymałościowych umożliwiają stosowanie ich zarówno do celów przemysłowych jak i do prac naukowo-badawczych w różnych gałęziach techniki.

Podsumowując, maszyna wytrzymałościowa do zrywania prętów, czyli zrywarka jest urządzeniem do badania siły zrywającej, to znaczy określenia największe siły występującej podczas badania. Badanie polega na pomiarze siły powodującej zniszczenie pręta poprzez rozciąganie. Statyczne maszyny wytrzymałościowe są idealne do aplikacji badawczych we wszystkich obszarach, czy to w kontroli jakości lub projektach badawczo-rozwojowych, zapewniając wyjątkową wydajność w wymagających warunkach badań materiałowych oraz testowania komponentów.