Efektywne badania wody głębinowej

Pogarszająca się jakość wód podziemnych i powierzchniowych w Polsce wymusza wzmożoną jej kontrolę jakości. Woda jest niezbędnym dla człowieka elementem do życia. Powinna być regularnie badana pod kątem zanieczyszczeń fizyczno – chemicznym (np. mangan i żelazo), organoleptycznym (smak i zapach), jak i mikrobiologicznym. Woda, która pełni funkcje użytkowe, ma wiele różnych zastosowań. Wyróżniamy: wodę pitną, do codziennego spożywania, która jest też używana w gospodarstwie do celów sanitarnych i higienicznych.

Rodzaje analizy mikrobiologicznej wody głębinowej

analiza mikrobiologiczna wody głębinowejBez względu na rodzaj, każda woda mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z człowiekiem, musi być poddawana systematycznym badaniom. Jej kluczowy parametr to czystość mikrobiologiczna, Analiza mikrobiologiczna wody głębinowej dokładnie wykaże, czy te parametry nie przekraczają określonej normy i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. W wodzie pochodzącej ze studni najczęściej jest przekroczona norma zawartości manganu i żelaza (rdzawy kolor wody, żelazisty zapach i posmak), ponadnormowe stężenie jonów amonowych, zabarwienie, mętność i nadmierna twardość, która powoduje wytrącanie się kamienia. Zagrożenie też stanowią mikroorganizmy, które mogę się przedostać do warstwy wodonośnej lub bezpośrednio do instalacji wodociągowej. Do wód głębinowych przenikają wraz z zanieczyszczeniami komunalnymi, bytowymi i rolniczymi. Miarą odczynu wody jest pH, w skali od 0 do 14 (ok. 7 to odczyn obojętny). Przyjmuje się, że woda pitna powinna mieć pH w przedziale 6,5 – 9,5. Mętność wody jest wyrażana w NTU. Woda do picia nie powinna mieć mętności powyżej 1 NTU. Mogą ją powodować glina, iły, wytrącające się związki żelaza, substancje humusowe, plankton i inne mikroorganizmy. Rozporządzenie podaje zalecaną twardość wody ogólnej, która ma mieścić się w granicach od 60 do 500 mg CaCO3/dm³. Bardzo twarda woda, która zawiera wysokie stężenie soli wapnia i magnezu, będzie pozostawiała osady na wylewkach, bateriach, kamień kotłowy w czajniku i na grzałkach. 

Przyczyną pojawiających się zanieczyszczeń w wodzie głębinowej jest bardzo wiele. Dlatego jest tak ważne, aby regularnie ją badać, zarówno tą w kranie, jak i ze studni. Związki chemiczne takie, jak azotany, przedostają się do wód pitnych w wyniku wypłukiwania nawozów z pól uprawnych. Obecność bakterii w wodzie może być efektem ich przenikania do warstwy wodonośnej z nieszczelnych szamb. Mogą one dotrzeć nawet do wód głębinowych. Badania wody wykonuje się w celu dobrania odpowiedniego sposobu jej uzdatniania.