Ambitne wycieczki szkolne

Wiele osób mylnie uważa, że teren Kotliny Kłodzkiej jest tożsamy z terenem ziemi kłodzkiej. Pojęcie ziemi kłodzkiej jest szersze niż pojęcie Kotliny Kłodzkiej. To pierwsze, zawiera w sobie regiony o zbliżonym charakterze historycznym, ze wspólną historią, ze wspólnym dziedzictwem i bliskością geograficzną. To drugie, jest pojęciem stricte geograficznym, ograniczającym ziemię kłodzką do terenów otoczonych przez góry Bardzkie, Wzgórza Włodzickie, Wzgórza Ścinawskie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Złote i Masyw Śnieżnika.

Ziemia kłodzka, a Kotlina Kłodzka

wycieczki szkolne kotlina kłodzkaSamo rozgraniczenie pomiędzy ziemią kłodzką a Kotliną Kłodzką może być znakomitym początkiem do napisania dobrego programu wycieczki. Program może mieć cel z gruntu geograficzny: zasady wydzielania regionów geograficznych; różnica między regionem geograficznym, a regionem historycznym; Kłodzko, jako miasto kształtujące otoczenie pod kątem kulturotwórczym, a jego otoczenie przyrodnicze. Tak sformułowane plany wycieczki niosą za sobą ogromną wartość dydaktyczną z pogranicza historii i geografii, w rozumieniu licealnym, a także z pogranicza historii, etnografii, kulturoznawstwa w ujęciu akademickim. Tego typu wycieczki szkolne mogą być okazją do treningu przed poważnymi pracami z pogranicza powyższych dyscyplin akademickich. Programy te zawierają wszystko, co powinny posiadać dobrze przygotowane koncepty na wycieczki szkolne Kotlina Kłodzka jest jedynie w 1/5 częścią tego, co uważa się współcześnie za teren Ziemi Kłodzkiej. Tereny te, w ujęciu geograficznym to teren ograniczany następującymi górami: Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. W ujęciu historycznym to teren, którego skrajnymi punktami są miasta: Kudowa Zdrój na zachodzie, Międzylesie na południu, Bardo na północy i Złoty Stok na wschodzie. Jest to zatem region o wielkich walorach turystycznych, z wieloma szlakami turystycznymi i ogromną ilością gór do zdobycia, pięknymi osobliwościami o charakterze naturalnym, występującymi bardzo rzadko na terenie ówczesnej Polski, a także z pięknymi, historycznymi zabudowaniami.

Teren ziemi kłodzkiej i Kotliny Kłodzkiej to jeden organizm pod względem krajoznawczym. Istniej wspólna inicjatywa gmin wchodzących w skład ziemi kłodzkiej, która podbija popularność terenów Kotliny Kłodzkiej i ziemi kłodzkiej na tle innych regionów Polski. Nasz turysta wciąż oswaja się z pięknymi terenami Dolnego Śląska, zorganizowane i dobrze zaplanowane wycieczki szkolne pomagają w uświadomieniu najmłodszym piękna tego regionu.